Hvordan få alle brikkene på plass?

I prosjektet «Med på laget og med i tiden» var planen å teste ut E-plan og Know me. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal være en foregangskommune for CRPD (konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne), men viste seg at det var utfordringer knyttet til denne utprøvingen og særlig knyttet til GDPR (personvernforordning ble en utfordring. Det har heller ikke vært så lett å få andre til å dele erfaringer og vurderinger knyttet til dette så kanskje det er nyttig å høre om våre erfaringer?

Kommunen fikk innvilget tilskudd for å jobbe med prosjektet gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet for barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser. Målsetning med prosjektet er at:

·        Tjenestemottakere og ansattes vet hva som finnes av velferdsteknologi og bruker teknologi som en del av tjenestetilbudet.  ​

·        Innbyggere i Øvre Eiker kommune benytter velferdsteknologi for å øke hverdagsmestring og selvbestemmelse i hverdagen.  ​

·        Tjenestemottakere, pårørende og ansatte har nok digital kompetanse og en kultur for bruk av teknologi. ​

Prosjektet er forankret i CRPD og i veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming» og det er særlig artikkel 4, 9 og 20 i CRPD som er sentrale og viktige for å kunne oppfylle likestilling og like muligheter når det gjelder bruk av mestringsteknologi.

Artikkel 4 handler om at det skal gis informasjon om tekniske hjelpemidler og andre spesielle tilbud til de som trenger det. I artikkel 9 står det at ny teknologi skal bli tilgjengelig for alle så fort som mulig, og artikkel 20 som tydeliggjør retten til opplæring i bruk av hjelpemidlene, og dette gjelder også for tjenesteytere som trenger det.

 

 

 

 

 

Lysbilder fra forelesning