Forfatter: Lars Ole Bolneset

Omgivelseskontroll og måltider

Ulike løsninger og muligheter i forhold til omgivelseskontroll/ styring av bolig.
Varsling er også et viktig område, her kan det være alt fra epilepsi, tilstedeværelse til kollegavarsling.

Å kunne spise sin egen mat, velge hvor mye mat en ønsker å spise og selv bestemme i hvilket tempo en ønsker å spise maten, er en viktig faktor for å få i seg nok næring. I enkelte tilfeller vil dette også kunne forebygge uønsket/utfordrende atferd og fremme selvstendighet og forebygge tvang.  Hvordan kan mestringsteknologi fremme selvstendighet i forbindelse med måltider?

Det er en klar sammenheng mellom selvstendighet og kommunikasjon. For de som har behov for ASK hjelpemidler er det viktig at disse tilpasses den fysiske funksjon, samtidig som programvaren kan tilpasses de kognitive funksjonene. For at kommunikasjonsløsningene skal fremme selvstendighet, er det viktig at de er tilgjengelige når behovet er der.
Hva skal en øyestyringsbruker gjøre om maskinen går i dvalemodus? Vi skal se nærmere på hvilke muligheter som ligger i programvaren og kommunikasjonshjelpemidlene, og hvilke andre aktiviteter som muliggjøres gjennom hjelpemidlene.

Kopi av lysbilder

Personer med utviklingshemming og deres erfaringer med velferdsteknologi

Prosjektet har et inkluderende design, hvor 5 personer med utviklingshemming ble intervjuet om sine erfaringer med velferdsteknologi.

De brukte Memoplanner, Ipad/nettbrett, Rolltalk og omgivelseskontroll. Vi spurte om hva de brukte dem til, hvor fornøyd de var, og hvem som hjalp dem.

Som siste del av presentasjonen stiller vi noen spørsmål om bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming og inviterer konferansedeltakere til innspill og diskusjon.

Kopi av lysbilder

Panel-refleksjon

Vi snakker om hvordan mestringsteknologi kan bidra til økt beslutningskompetanse og være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med beslutningstøtte.

Hva må være på plass på forhånd for å tilegne seg kunnskap som grunnlag for beslutninger i neste omgang.
Kan brukeren benytte seg av den informasjonen som finnes tilgjengelig på nettet?
Kan mestringsteknologien bidra til å gjøre «store» valg i livet enklere?

Brukere og fagpersoner deler erfaringer i samtale som blir ledet av Sølvi Linde og Lars Ole Bolneset.
Flere navn på deltakere i panel-refleksjonen kommer.
Dere som sitter i salen vil bli utfordret på å delta i samtalen gjennom mestringsteknologi.

Sølvi Linde har skrevet en oppsummering av hva som finnes av forskning på området, så dette er et tema hun kan mye om.

Lars Ole Bolneset har jobbet som tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum siden 1993.

 

Rapport 

Overvåkning eller frihetsteknologi

Hva sier lovverket, hva sier faglige og etiske retningslinjer?
Wenche vil presentere dagens situasjon, fortelle noen brukerhistorier og se på hvilke muligheter og utfordringer som fremtiden vil bringe.

Aktuelle temaer er videoovervåking og sporingsteknologi/GPS.
Si litt om ulike former for «helseovervåking».

Etter denne forelesningen vil vi få flere brukerhistorier
og en påfølgende paneldebatt og dialog med konferansedeltakerne
og ikke minst mulighet for å stille spørsmål.

Kopi av lysbilder

 

Mestringsteknologi også for eldre

Vårt innlegg undersøker hva forskningen sier om mestringsteknologi til eldre personer med utviklingshemming,
og hva bør en være oppmerksom på ved utvikling, bruk og tilbud.

Vi tar utgangspunkt i kapittelet om aldring i Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, CRPD, personsentrert omsorg og bruk av mestringsteknologi.

Materiell utviklet ved Aldring og helse blir også kort presentert og kan studeres nærmere på deres stand på Fagtorget.

Kopi av lysbilder