Forfatter: Lars Ole Bolneset

OMHU – et digitalt fagsystem (24.1)

Omhu er et helhetlig digitalt styringsverktøy for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere helse- og omsorgstjenester.
Helsepersonell, både internt og eksternt, tjenestemottakeren selv og verge/pårørende kan få skreddersydde tilganger ut i fra den enkeltes behov.

Omhu har store tilpasningsmuligheter, og er et verktøy som hjelper kundene våre å levere forsvarlige og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester.

Vi har, med hjelp fra bydel Nordstrand i Oslo kommune, Lom kommune, Lillehammer kommune og Otrera, utarbeidet et fagssystem som erstatter permsystemene de fleste kjenner.
Det er laget for kommuner og private aktører i helse og omsorgstjenesten, vi streber etter å levere et system som dekker lovpålagte tjenester samt kommende lovkrav om digitalisering.

Systemet sikrer økt kvalitet og presisjon på helsetjenestene som gis, og det sikrer riktig og nøyaktig dokumentasjon opp mot myndighetene; som for eksempel fylkesmannen.
Omhu gir lavere drift og administrasjonskostnader, og det sikrer riktig bruk av ressurser og fagkompetanse.

Vi har tjenestemottaker i fokus og er opptatt av å ivareta, sikre og dokumentere brukermedvirkning på en god måte. Tjenestemottaker har egen tilgang, der dette er hensiktsmessig.
Tilgang kan også gis til pårørende, spesialisthelsetjenesten, fylkesmann, eller andre som kan ha nytte av det.

Omhu er et veldig brukervennlig og lett tilgjengelig system, med en sikker innlogging.

Vi tør påstå at et godt fagadministrativt system hever kvaliteten på tjenesten, sikrer forutsigbarhet i alle ledd, trygge ansatte som til enhver tid vet hva de skal gjøre, noe som igjen bidrar til lavere sykefravær.

Her er link til hjemmesiden vår: https://weisstech.no/

Even Skavhaug, Faglig Leder Omhu
Even er utdannet vernepleier med spesialkompetanse og med videreutdanning i målrettet miljøarbeid. Han har siden 1992 jobbet som habilitør i Habiliteringstjenesten i Oppland, der jobber han fortsatt, i tillegg til at Weisstech nå er så heldig å ha han med i salg og veiledningsteamet sitt. Even har også bred erfaring som leder i kommunal og privat sektor.

Lene Skjaker Borgli, Salgsleder
Lene er utdannet vernepleier med videreutdanning i ledelse. Hun har siden 1999 jobbet med målgruppen, både som miljøarbeider, miljøterapeut, fagleder, avdelingsleder og områdeleder. Erfaringene er hentet fra både kommunal og privat sektor.

Viktig og påmelding
Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.

Hvis du har interesse av å melde deg på denne sesjonen, så send en mail til mtekforalle@ridderne.no
og skriv hva du vil delta på og hvorfor.

OMHU – et digitalt fagsystem (23.1)

Omhu er et helhetlig digitalt styringsverktøy for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere helse- og omsorgstjenester.
Helsepersonell, både internt og eksternt, tjenestemottakeren selv og verge/pårørende kan få skreddersydde tilganger ut i fra den enkeltes behov.

Omhu har store tilpasningsmuligheter, og er et verktøy som hjelper kundene våre å levere forsvarlige og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester.

Vi har, med hjelp fra bydel Nordstrand i Oslo kommune, Lom kommune, Lillehammer kommune og Otrera, utarbeidet et fagssystem som erstatter permsystemene de fleste kjenner.
Det er laget for kommuner og private aktører i helse og omsorgstjenesten, vi streber etter å levere et system som dekker lovpålagte tjenester samt kommende lovkrav om digitalisering.

Systemet sikrer økt kvalitet og presisjon på helsetjenestene som gis, og det sikrer riktig og nøyaktig dokumentasjon opp mot myndighetene; som for eksempel fylkesmannen.
Omhu gir lavere drift og administrasjonskostnader, og det sikrer riktig bruk av ressurser og fagkompetanse.

Vi har tjenestemottaker i fokus og er opptatt av å ivareta, sikre og dokumentere brukermedvirkning på en god måte. Tjenestemottaker har egen tilgang, der dette er hensiktsmessig.
Tilgang kan også gis til pårørende, spesialisthelsetjenesten, fylkesmann, eller andre som kan ha nytte av det.

Omhu er et veldig brukervennlig og lett tilgjengelig system, med en sikker innlogging.

Vi tør påstå at et godt fagadministrativt system hever kvaliteten på tjenesten, sikrer forutsigbarhet i alle ledd, trygge ansatte som til enhver tid vet hva de skal gjøre, noe som igjen bidrar til lavere sykefravær.

Her er link til hjemmesiden vår.

Even Skavhaug, Faglig Leder Omhu
Even er utdannet vernepleier med spesialkompetanse og med videreutdanning i målrettet miljøarbeid. Han har siden 1992 jobbet som habilitør i Habiliteringstjenesten i Oppland, der jobber han fortsatt, i tillegg til at Weisstech nå er så heldig å ha han med i salg og veiledningsteamet sitt. Even har også bred erfaring som leder i kommunal og privat sektor.

Lene Skjaker Borgli, Salgsleder
Lene er utdannet vernepleier med videreutdanning i ledelse. Hun har siden 1999 jobbet med målgruppen, både som miljøarbeider, miljøterapeut, fagleder, avdelingsleder og områdeleder. Erfaringene er hentet fra både kommunal og privat sektor.

Viktig og påmelding
Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.

Hvis du har interesse av å melde deg på denne sesjonen, så send en mail til mtekforalle@ridderne.no
og skriv hva du vil delta på og hvorfor.

Hva bringer fremtiden? 2020

Anders vil fortelle om fremtidens teknologiske muligheter, og hvordan de kan ha effekt på helse- og sosialområdet mot en bedre hverdag og økt livskvalitet for borgere med nedsatt funksjonsevne.

Anders Justian fra Implement
Anders Justian har bakgrunn som underviser i spesialpedagogikk.
Senere har han utviklet digitale løsninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og har alltid gjort det i tett samarbeide med brukerne selv i design- og utviklingsprosessene.
Anders Justian brenner for at skape bedre livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne med digitale løsninger.

I Danmark hjelper han virksomheter, funksjonshemmedes organisasjoner og kommuner med utvikling og implementering av nye digitale løsninger på området.
Han har derfor mye kunnskap om de nyeste teknologier, og hva vi kan forvente av digital utvikling i fremtiden.

Kopi av forelesning

Bruk av VR (360 graders film) i opplæring

Stange Kommune ble høsten 2017 med i et prosjekt kalt Mun-light. Dette var et samarbeidsprosjekt med; sykehuset innlandet, høgskolen i innlandet, Universitet i Oslo, Making view og Stange Kommune.

Det ble her søkt midler fra Regionalt Forskingsfond (RFF), til å prøve ut VR i et opplæringstiltak for å forebygge vold og trusler.

Hovedmålet for prosjektet var å etablere en pilot for VR-basert trening i konflikthåndtering i Stange kommune, i samarbeid med SIM-innlandet.

Prosjektet ble ferdigstilt sommer 2018 og har med tiden fått lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Vi som har deltatt og representert Stange Kommune i dette prosjektet,
er svært stolte av resultatet og jobber med å inkludere Stange kommune og andre kommuner i denne måten å drive opplæring på.

Gjennom arbeidet med Mun-light prosjektet, har det blitt utarbeidet ulike scenarier som er spilt inn i VR-format, altså 360 film.  Dette gjør at personen som har på seg VR-brillen går direkte inn i virtuell verden med filmer som er relevante for trening/eksponering av ulik type atferd/samhandling.

Det er i tillegg utarbeidet et eget e-læringskurs som blant annet omhandler temaet vold og trusler. Som en del av opplæringen, ble begge representantene fra Stange Kommune, utdannet som fasilitatorer gjennom spesialkurs gitt fra SIM-Oslo. Dette er et nødvendig kurs for å holde opplæring i blant annet medisinsk simulering.

Denne type opplæring vil være av viktig karakter på flere områder, blant annet:

Økt pasientsikkerhet
Økt behandlingskvalitet
Økt fokus på vold og trusler
Kostnadseffektiv opplæring
Skadeforebyggende

Stange Kommune disponerer nå 5 VR-briller, e-læringskurs samt 2 utdannede fasilitatorer for å kurse dem som måtte ha behov.
Selve kursingen benytter seg av grunnleggende teknikker fra medisinsk simulering og lagt til som en VR basert simulering.

Det jobbes nå med flere prosjekter for å sikre at denne type opplæring kan tilpasse flere ulike sektorer i kommunen.
Noen fokusområdene er hvordan gjøre dette til et universalt verktøy som kan tilpasses og generaliseres til ulike aktører.
Her vil det være naturlig å se på hvordan det lar seg gjøre å produsere relevante filmer, på en god og kostnadseffektiv måte.

Sektorer som er aktuelle innenfor kommunen i dag er:

Tilrettelagte tjenester
Psykiatritjenesten
Alderspsykiatri
Barn og familie
Barnevern
Nav
Helsetjenester i hjemmet/Hjemmesykepleie

Det er naturlig å tenke at Stange kommune har mange ansatte som vil ha svært god nytte av denne type tilnærming til læring og det jobbes kontinuerlig med promotering for å a dette skal være en vesentlig del av kompetanseheving i kommunen. I tillegg jobbes det nært med andre kommuner, hvor samarbeid er nøkkelen felles fremgang.

Stig Ekeberg miljøterapeut Jobber i tilrettelagte tjenester i Stange kommune

Kopi av foredrag

«Ja vi kan» om praktisk digital kompetanse

Om Ja vi kan!

For å kunne ta del i det digitaliserte samfunnet er det nødvendig å inneha noe digital kompetanse. En av hensiktene med dette prosjektet er å stimulere til opplæring i digitale tjenester slik at mennesker med utviklingshemning skal greie seg som fullt integrerte i samfunnet.

I ja vi kan! utvikler vi en e-læringsapplikasjon i form av et nettsted med ressurser til bruk ved opplæring av digitale tjenester man bruker i hverdagen. Et av virkemidlene vi utvikler i e-læringen er opplæringsfilmer, for eksempel om å reise med kollektiv transport og bestille kinobilletter.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS. Det delfinansieres med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam.

Aktuelle lenker http://www.karde.no/ja-vi-kan

Anja Vålbekk
Anja er pedagog og er opptatt av å utvikle og bruke IKT for å fremme læring, utvikling og mestring. På konferansen vil hun snakke om hvordan økt digital kompetanse kan føre til bedre livskvalitet for mennesker med utviklingshemning. Og hva som er utfordrende i en slik kompetansehevende prosess.

Terje Grimstad
Terje er daglig leder i Karde. Han arbeider bl.a. med prosjekter for e-Helse og tjenester/apper for mennesker med demens og utviklingshemning.

Knut Melhuus
Knut er bruker av digitale tjenester og apper.

Kopi av forelesning

«Noen drømmer om det du tar for gitt» – IBG – Interaktiv beboerguide 2020

IBG – et samlet verktøy for brukerrettet kommunikasjon og planlegging innen helse- og omsorgsektoren.

IBG forenkler informasjon og kommunikasjon mellom beboere, støttepersoner.

Spesielt egnet for bofelleskap, dagsenter eller bedrifter med tilrettelagt arbeid.
Vi viser frem systemet og forteller erfaringer fra Signo Vivo.

 

Hilde Falck-Andersen – Daglig leder i Cognita AS

Annicken Lauritzen – miljøterapeut hos Signo Vivo.
Prosjektleder i prosjektet «Bedre selvstendighet med IBG».

Kopi av forelesning

Scan How – en enklere hverdag

Scan How er utviklet i samarbeid med unge med autisme. Det hjelper de unge til å få mer uavhengighet i hverdagsrutiner og i forbindelse med arbeidsoppgaver. Til å begynne med var det ment å være et internt arbeidsverktøy, men siden da har det vist seg at andre kan dra nytte av å bruke Scan How.

For eksempel i forbindelse med inkludering og på ordinære arbeidsplasser. I dag er det brukere av Scan How over hele verden, og vi utvikler kontinuerlig nye metoder som gjør livet enklere for personer med autisme og nedsatt funksjonsevne.

Worhshop – ASK-kompetanse på tvers kommunegrenser

I workshop diskuterer vi hvordan dette krevende livsarbeidet bør organiseres på best mulig måte og hvordan vi kan sikre rett ASK kompetanse i samtlige nettverk på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

Lifetools ønsker som privat aktør å være «primus motor» i dette arbeidet. Med vårt veiledningsteam ønsker vi å være selve limet mellom det offentlige, institusjonene og brukerne slik at samarbeidsklimaet og forutsetningene for å lykkes i arbeidet er optimalt så optimalt som mulig, for alle.

Vi mener at dette vil styrke Kjenn MEG-brukernes rett til god og helhetlig kommunikasjon og dermed gi mer forutsigbarhet og skape de trygge rammene han eller hun fortjener i sitt liv.

Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.
Hvis du har interesse av å melde deg på en eller flere av sesjonene under,
så send en mail til mtekforalle@ridderne.no og skriv hva du vil delta på og hvorfor.

Rett til å bli forstått uten verbalt språk eller med begrenset kommunikasjon

Målet er å skape de beste forutsetningene for at personen skal bli forstått på sine uttrykk, og samtidig legge til rette for at personen kan utvikle sitt kommunikasjonspotensial.

KnowMe tar utgangspunkt i det personen produserer selv og gjør uttrykkene og betydningen av disse tilgjengelig for nærpersonene.

Ingunn og Anlaug vil snakke om hvordan KnowMe kan bidra med å gjøre overganger og inkludering i hverdagen lettere.

 

Lysbilder fra forelesning

Mestringsteknologi som verktøy for å fremme menneskerettigheter

Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD) gir klare føringer for både politikk- og tjenesteutforming.  Funksjonshemming oppstår når individuelle forutsetninger møter samfunnsskapte barrierer.
Folk skal få støtte til å selv velge de livene de ønsker å leve.

Forelesningen vil diskutere hvordan teknologi kan bidra til å bygge ned samfunnsskapte barrierer og gi beslutningsstøtte til å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier.

Cato Brunvand Ellingsen
Han er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid, grunnfag i sosiologi og har fra sommeren 2017 også en mastergrad i habilitering fra Høgskolen i Oslo og Akershus.Av tidligere arbeidserfaring kan nevnes stillinger i kommunale tjenester, barnehabiliteringstjenester, fagforening og bygging av en kompetansetjeneste for barnehabiliteringstjenestene i helse sør-øst.  Har også tidligere vært engasjert av NAKU på kortere oppdrag.

Cato er ansatt i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og jobber for å bidra til å utvikle NAKU sitt samarbeid med andre regionale og nasjonale kompetansemiljø og sentra som på ulike måter jobber med kompetanseutvikling knyttet til tjenester til utviklingshemmede.  NAKU sitt overordnede mål er å utvikle det faglige grunnlaget for gode levekår for utviklingshemmede. Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Kopi av forelesning