Kategori: Uncategorized

Rett til å bli forstått uten verbalt språk eller med begrenset kommunikasjon 2020

Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos mennesker uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske.

Det og ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos alle andre. «At jeg ikke sier noe trenger ikke å bety at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt» sies det, og det er her kjernen ligger.

I foredraget skal vi snakke om:

  • Med rett til å bli forstått: Det er en grunnleggende menneskerett å bli forstått.
  • Når det meste av kommunikasjonsstrategier er prøvd uten hell, hva gjør vi da?
  • Med rett til respekt: Med et litt annet perspektiv; ta utgangspunkt i det brukeren kan selv, i motsetning til at han eller hun skal tilegne seg en metode for å bli forstått.
  • Alle skal med: Kjenn MEG er et rammeverk med mulighet for tilpasning til den enkelte og dennes grunnleggende kommunikasjon.

Kjenn MEG – et kommunikasjonshjelpemiddel
Kjenn MEG er et hjelpemiddel som skal bidra til en bedre hverdag for mennesker som bruker uttrykk i sin nærkommunikasjon.

Målet er å skape de beste forutsetningene for at personen skal bli forstått på sine uttrykk, og samtidig legge til rette for at personen kan utvikle sitt kommunikasjonspotensial.

Kjenn MEG tar utgangspunkt i det personen produserer selv og gjør uttrykkene og betydningen av disse tilgjengelig for nærpersonene.

Hjelpemiddelet er bygget opp med flere funksjoner som sørger for at viktig informasjon om personen følger i alle overganger, og sikrer bedre helhet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Nærpersonene får mulighet til å kartlegge personens uttrykk og betydningen av disse inn i en digital uttrykksbank. Den samler informasjon om personen, rutiner, aktiviteter og annet som er nyttig i hverdagen og til overgangssituasjoner.

Kjenn MEG kan være en god nøkkel til samarbeid mellom de forskjellige arenaene personen oppholder seg på. Arbeide med kommunikasjons- løsningen gir en bedre bevisthetskultur hos nærpersonene – som blir mer utforskende og nysgjerrig i søken på å forstå personen.

Gå inn på www.lifetools.no for mer informasjon.

Silje Netland arbeider som kursholder og veileder i Kjenn MEG prosjektet.
Hun er Vernepleier med erfaring fra hjemmetjeneste og skole.  Hun har drevet eget firma de siste 4 årene, Rom for mestring og utvikling, som tilbyr kurs og veiledning knyttet til tema innenfor det spesialpedagogiske feltet.

Morten Hope initiativtager og leder Kjenn MEG prosjektet.
Han har selv en sønn uten verbalt språk og utfordringer knyttet til kognisjon.  Morten har derfor verdifull livserfaring med utfordringene for de som tilhører den alternative språkgruppen innen ASK, de som har kun uttrykk som sin eneste form for nærkommunikasjon.  På denne måten er Morten sterkt personlig engasjert og motivasjonen hans drives av hans ønske om å gi sønnen en bedre og mer forutsigbar hverdag, livet ut.

Lifetools utvikler digitale løsninger som skal gi mennesker med store og sammensatte behov en bedre helhet i hverdagen med tryggere rammer, større forutsigbarhet og økt inkludering.
Vi mener at dette vil gi våre brukere en bedre livskvalitet.

Kopi av forelesning

Oppsummering av dagen med Mentimeter

Mentimeter er et verktøy du kan bruke for å få tilbakemeldinger fra deltakerne på en konferanse eller et møte. Det er veldig enkelt å bruke, og det er gratis i en begrenset versjon. Det krever ingen installasjon, og deltakerne kan svare fra pc, nettbrett eller smarttelefon.  Vi har brukt dette verktøyet sammen med mennesker med utviklingshemming og de liker det veldig godt!

Morten vil fortelle

 

 

Kardes fritt tilgjengelige nettressurser

Karde AS har i mange år laget fritt tilgjengelige nettressurser for mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat.

En del er utformet som e-læringskurs, noen som nettsteder hvor man kan finne informasjon når man trenger det, og andre som veiledere.

Nettressursene utvikles for at personer med utviklingshemning skal få kunnskap og dermed oppleve mer mestring og selvstendighet.  De skal også stimulere støtteapparatet til å legge til rette for dette.

Gro Marit vil snakke om flere av disse nettressursene som passer godt i forbindelse med veilederen.  Det gjelder ikke minst nettstedene Mosjon og trening, Personlig hygiene og «Penger og meg» for personer med utviklingshemning, «Mat og trivsel» både for mennesker med utviklingshemning og støtteapparatet og Hjemmetrening og videokontakt for støtteapparatet.

Kopi av lysbilder

På mitt eget språk – en menneskerett

En far forteller om sine erfaringer, drømmer og møte med virkeligheten der ute.

Innledende kort presentasjon av Milla Says, før Aleksander og Lars Ole har en liten prat om
hva som vi kan gjøre for at personens eget språk får en større betydning i det daglige.

Hva står det i veilederen om tjenesteyters forpliktelser?
Hva kan vi gjøre for å bli bedre på dette området?

Kopi av lysbilder

 

«Noen drømmer om det du tar for gitt» – IBG – Interaktiv beboerguide

IBG – et samlet verktøy for brukerrettet kommunikasjon og planlegging innen helse- og omsorgsektoren.
Skjåk kommune har tatt systemet i bruk deler sine erfaringer.

IBG forenkler informasjon og kommunikasjon mellom beboere, støttepersoner.
Spesielt egnet for bofelleskap, dagsenter eller bedrifter med tilrettelagt arbeid.

Hvordan kan IBG tas i bruk for å sørge for at personer med utviklingshemning og de nærmeste pårørende
får medvirke i planlegging av egne tjenester,
og legge til rette for selvbestemmelse.

Hvordan kan dette kan bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag
– med andre ord en oppskrift i hvordan drømmer kan oppfylles?.

Kopi av lysbilder (kommer senere)

Nasjonal veileder, CRPD og mestringsteknologi – et kinderegg?

Helsedirektoratets veileder «Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» ble lansert høsten 2021.

I presentasjonen vil bakgrunnen og innholdet i veilederen presenteres og relateres til grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming og velferdsteknologi.

Arbeid med implementering av anbefalingene i veilederen og velferdsteknologi er kanskje ikke så ulike?

Per Christian Wandås jobbet med veilederen når han holdt foredraget på MTEK i Asker i mars 2022.
Nå er han utlånt til Bufdir for å jobbe med implementering av CRPD i en periode.